Образ князя витовта в песне про зубра сочинение

Вобраз князя вітаўта у пахвале вітаўту і песні пра зубра сочинение

Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага Песня пра зубра. другое 2

Век залаты той названы па простай прычыне: Дзяржаўца Перад багаццем i шчасцем зямным пастаянна Ставiў багацце духоўнае — злата дзяржавы. М. Гусоўскi

У творчай спадчыне нашага славутага земляка Мiколы Гусоўскага асаблiвае месца займае «Песня пра зубра». Гэты твор, дзякуючы таленту i багатаму жыццёваму вопыту паэта, стаў песняй яго сэрца, гiмнам бацькаўшчыне, кнiгай жыцця зямлi «пад зоркай Палярнай». У паэме раскрываюцца вобразы двух уладароў Вялiкага княства Лiтоўскага — Вiтаўта i Жыгiмонта. Апiсанню Жыгiмонта — смелага паляўнiчага, якi першым кiдаецца на раз’юшанага звера, — у творы адводзiцца нямнога радкоў. Паэт аддае перавагу Вiтаўту, якi выступае ў паэме як дзяржаўны муж, кiраўнiк, выхавацель, многабакова развiтая асоба. Вiдавочным з’яўляецца тое, што пры стварэннi сваёй паэмы Гусоўскi арыентаваўся на добра вядомы яму «Летапiсец вялiкiх князёў Лiтоўскiх». «Летапiсец» заканчваецца так званай «Пахвалой Вiтаўту», у якой высока ацэньваюцца дзяржаўна-палiтычныя заслугi князя: I Вялiкi Ноўгарад, i Вялiкi Пскоў — Усе паслухмяны былi вялiкаму князю Вiтаўту. Цары i князi ў вялiкай прыязнi з iм былi, А iншыя служылi яму i гонар вялiкi, I дары шматлiкiя прыносiлi яму. Княжанне Вiтаўта — гэта час гераiчных спаборнiцтваў, дзе кожны меў права i вялiкiя магчымасцi для здзяйснення подзвiгаў i сцвярджэння сваёй годнасцi. Самым вялiкiм багаццем уладар лiчыў «багацце духоўнае — злата дзяржавы». У часы княжання Вiтаўта дзяржава дасягнула небывалага росквiту i ўздыму, мела дыпламатычныя сувязi з усiмi заходнееўрапейскiмi краiнамi. З князем старалiся жыць у мiры i згодзе многiя суседзi, якiя не столькi палохалiся яго, колькi паважалi яго за адважнасць, мудрасць, справядлiвасць: Княжанне Вiтаўта лiчаць усе летапiсцы Росквiтам княства Лiтоўскага, нашага краю, I называюць той век залатым. Вiтаўт паказаны ў паэме ў паўсядзённым жыццi. Ён высакародны, справядлiвы, чулы, патрабавальны чалавек, жорсткi ў адносiнах да злачынцаў i хабарнiкаў. Князь па заслутах i шчодра адорваў воiнаў-змагароў, але сурова i справядлiва караў баязлiўцаў, клятваадступнiкаў, iлжывых сведак: Строга й сурова караў звычкi дурныя людзей. Ён справядлiвасць любiў, шанаваў яе нормы святыя, Не дазваляў, каб махляр дзесьцi абходзiў закон… Жорстка ўладар катаваў iлжывых падкупленых сведкаў З тым, каб нiхто надалей суддзям хлусiць не пасмеў. З мэтай падрыхтоўкi сваiх воiнаў да барацьбы з ворагам Вiтаўт часта наладжваў у пушчах паляваннi, якiя лiчылiся своеасаблiвай школай вайсковага выхавання. Палюючы на лясных звяроў, воiны прывучалiся валодаць кап’ём, рагацiнай, лукам. У гэтых дзiкiх аблавах на звяроў выпрабоўваўся характар воiна, загартоўваўся яго баявы дух. Галоўнымi якасцямi воiна, на думку Вiтаўта, лавiнны быць смеласць, адважнасць, ваяўнiчасць, баявое майстэрства. Вiтаўт быў для М. Гусоўскага iдэалам кiраўнiка, палiтыка i грамадскага дзеяча. У яго вобразе паэт хацеў уславiць дзейнасць свабоднай, мужнай i адважнай асобы, шчыра адданай сваёй Бацькаўшчыне.

Ответ #2:

Образ легендарного князя нашел отражение в преданиях*, многочислен-ных топонимах и микротопонимах на территории Беларуси, что свидетель-ствует о включенности этого имени в диалог культур. В одном из преданий«Витовт», записанном на Смоленщине6, рассказывается, как в Польше умеркороль-богатырь, который не оставил наследников. Его приближенные реши-ли пустить королевского коня, чтобы он выбрал будущего короля. Конь шелпо стране два месяца, наконец, подошел к старику и поклонился ему. Стариквил обрывки и поэтому его назвали Витовт. Он стал королем, правил долго исправедливо. Перед смертью Витовт завещал, что, если на страну нападутвраги, его надо разбудить, он встанет и поможет. В слова короля не поверили иразбудили просто так, чтобы проверить завещание. Явившись с того света,Витовт разгневался и проклял тех, кто это сдела

Топ вопросов за вчера в категории Беларуская мова

Беларуская мова 12.06.2023 08:40 6246 Чуракова Соня

Срочно сачыненне па карціне В. Цвіркі «ПРЫПЯЦЬ» на 2,5старонкі!!!!!!!!

Ответов: 1

Беларуская мова 26.07.2023 20:18 914 Иванов Кирилл

План твора вужыная карона быстрей, заранее огромное спасибо

Ответов: 2

Беларуская мова 16.05.2023 09:11 130 Касько Алина

За лесам сини агонь гарыць? Адгадку помогите найти бел. лит 5 класс

Ответов: 2

Беларуская мова 20.06.2023 00:06 53 Лівий Олег

6. Адгадайце загадкі, вызначце тэматыку кожнай групы. 1 1. Брат з братам цераз дарогу жывуць, адзін

Ответов: 1

Беларуская мова 12.06.2023 04:04 2843 Кулаков Антон

Помогите пожалуйста составить сочинение описание , по картине В. Цвирки «Припять» На беларусском я

Ответов: 1

Беларуская мова 27.07.2018 15:58 98 Гарифуллин Ранис

Ходзіць князь па градзе і носіць блін на барадзе

Ответов: 1

Беларуская мова 16.05.2023 21:54 40 Соловьева Вика

15. Жыве без цела, гаворыць без языка, чуе. IV 16. Не агонь, а пячэцца. 17. Стаіць паненачка ў чырво

Ответов: 2

Беларуская мова 02.07.2023 04:36 94 Кибешова Алиса

Казка пра вадзяніка на беларускай мове. Даю 30 баллов​

Ответов: 2

Беларуская мова 20.06.2023 00:52 26 Познякова Света

ЗагадкаНа полі Ярох рассыпаў гарох, стала світаць — няма чаго збіраць​

Ответов: 1

Беларуская мова 04.05.2019 02:04 128 Саакян Асмик

Загадка семьсот муляроу змуравали дом без вуглоу

Ответов: 2

Ответ:

Как показывает материал, образ Витовта стремительно мифологизиро-вался еще при жизни, вокруг его имени начинают складываться различныетексты, задуманные как оправдание внутренней и внешней политики князя.Основы современной концептуализации личности великого князя Ви-товта были заложены, по-видимому, «Похвалой». Углубляет концептуали-зацию М. Гусовский в известной поэме «Песня пра зубра» (1522), рассмат-ривая образ Витовта уже как национально окрашенный магически-мифи-ческий символ.Образ легендарного князя нашел отражение в преданиях*, многочислен-ных топонимах и микротопонимах на территории Беларуси, что свидетель-ствует о включенности этого имени в диалог культур. В одном из преданий«Витовт», записанном на Смоленщине6, рассказывается, как в Польше умеркороль-богатырь, который не оставил наследников. Его приближенные реши-ли пустить королевского коня, чтобы он выбрал будущего короля. Конь шелпо стране два месяца, наконец, подошел к старику и поклонился ему. Стариквил обрывки и поэтому его назвали Витовт. Он стал королем, правил долго исправедливо. Перед смертью Витовт завещал, что, если на страну нападутвраги, его надо разбудить, он встанет и поможет. В слова короля не поверили иразбудили просто так, чтобы проверить завещание. Явившись с того света,Витовт разгневался и проклял тех, кто это сделал, осудил их «век вечный»бунтовать, и отсюда начались бунты в Польше.Первая часть предания, как уже отмечалось, тесно связана с традицион-ными мифологическими представлениями о коне, который является вестни-ком богов, символом королевской власти, благородства, мудрости, что имеетширокие параллели в индоевропейской мифологии.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Идеальная мама
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: